Tags Posts tagged with "meetings"

meetings

0 32
tsipras-mitsotakis

 

Prime Minister Alexis Tsipras will work from his office in Thessaloniki on Saturday, where he will meet with representatives of the city’s Chambers, his office said on Wednesday.

During the meeting (11:00) the two sides will discuss the main issues affecting the Chambers, ahead of the prime minister’s keynote speech at the opening of the Thessaloniki International Fair (TIF) on September 9, at 20:00. Ministers will also attend the meeting.

Tsipras will then go to Florina and the Prespes Lakes, where in the evening he will attend a concert dedicated to poet and lyricist Nikos Gatsos, with Manolis Mitsias and Kariofylia Karambeti. The event will be held at the remnants of the Aghios Achilios.

New Democracy leader Kyriakos Mitsotakis will be in Thessaloniki on Monday (Sept. 4) where he will meet with professional and scientific bodies, as well as representatives of the city’s Chambers, as part of the meetings he will hold ahead of his participation at the 82nd Thessaloniki International Fair (TIF) on September 16-17.

On Wednesday, Mitsotakis met with the regional governor of central Macedonia Apostolos Tzitzikostas.

Source: thegreekobserver.com

Source:

Click here to see the original post from protothemanews.com » Politics

0 141
mit1

Kyriakos Mitsotakis, leader of Greece’s major opposition party New Democracy (ND) presented his plans for Greece to exit the current economic crisis during a series of contacts in Brussels with European officials on the sidelines of the EU Summit. Mr. Mitsotakis agreed to visit Berlin on February 13 in a brief encounter with German Chancellor Angela Merkel at the European People’s Party (EPP) meeting in Brussels. The leader of ND stressed that a front-loaded program of reforms with lower primary surpluses could act as a springboard to drag the country of the current depression, while he was critical of the Greek government’s unilateral decisions. “The Greek government’s unilateral decisions strengthened the arguments of those who wanted to cause problems to the completion of the second review of the Greek program”, Mitsotakis stressed. Mr. Mitsotakis also met with the Vice-Presidents of the European Commission Valdis Dombrovskis and Frans Timmermans and Commissioner of Financial and Economic Affairs Pierre Moscovici and laid out his program of reforms. During his contacts, he claimed that the current government had neither the will nor the competence to implement the necessary reforms and lead the country to economic growth. On the pressing refugee crisis, the president of ND argued that although the tide of refugee and migrants flows had been contained, the problem had to be addressed in a more complete way. He also touched on the need to face the challenge of youth unemployment that was plaguing the EU.

ÓåéñÜ óõíáíôÞóåùí ìå Åõñùðáßïõò áîéùìáôïý÷ïõò åß÷å óôï ðåñéèþñéï ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò ôïõ Åõñùðáúêïý Ëáúêïý Êüììáôïò (Å.Ë.Ê.), ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò. ÓõãêåêñéìÝíá, óõíáíôÞèçêå ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò, Íßêï ÁíáóôáóéÜäç, ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, Jean-Claude Juncker, ôïí ðñþôï Áíôéðñüåäñï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, Frans Timmermans, ìå ôïí Áíôéðñüåäñï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, Valdis Dombrovskis, ôïí Åõñùðáßï Åðßôñïðï áñìüäéï ãéá ÄçìïóéïíïìéêÝò êáé ÏéêïíïìéêÝò ÕðïèÝóåéò, Pierre Moscovici êáé ôïí Ðñüåäñï ôïõ National Coalition Party ôçò Öéëáíäßáò, Petteri Orpo. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÍÄ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

ӥ鱜 � 쥠ŵ߯�존キﵲ 執堳�屩辱鯠�ӵ�ﵠʯ��ˡ�ʼ쬡�(Ůˮʮ), �͝Რħ쯪Რʵﲠ̧�ܪ粮 ӵ㪥걩읭ᬠ�觪堬場ﭠб��ʵꞲ ħ쯪Წ ͟ꯠm᳴ᳩܤ笠�б��ŵ�Ű鴱ﰞean-Claude Juncker, ��䱯 �ŵ�Ű鴱ﰞrans Timmermans, 쥠�m���ŵ�Ű鴱ﰞaldis Dombrovskis, �ŵ߯ Űߴ ᱬ�顠ħ쯳鯭﬩ꝲ ꡩ ϩ꯭﬩ꝲ հ精, Pierre Moscovici ꡩ �б��National Coalition Party �֩롭䟡etteri Orpo. (EUROKINISSI/ÑVʼnϠԕЏՠ̈́/ć̇ԑǓ ЁЁ̇ԓϓ)

Source:

Click here to see the original post from protothemanews.com » Politics

0 0
mit1

Kyriakos Mitsotakis, leader of Greece’s major opposition party New Democracy (ND) presented his plans for Greece to exit the current economic crisis during a series of contacts in Brussels with European officials on the sidelines of the EU Summit. Mr. Mitsotakis agreed to visit Berlin on February 13 in a brief encounter with German Chancellor Angela Merkel at the European People’s Party (EPP) meeting in Brussels. The leader of ND stressed that a front-loaded program of reforms with lower primary surpluses could act as a springboard to drag the country of the current depression, while he was critical of the Greek government’s unilateral decisions. “The Greek government’s unilateral decisions strengthened the arguments of those who wanted to cause problems to the completion of the second review of the Greek program”, Mitsotakis stressed. Mr. Mitsotakis also met with the Vice-Presidents of the European Commission Valdis Dombrovskis and Frans Timmermans and Commissioner of Financial and Economic Affairs Pierre Moscovici and laid out his program of reforms. During his contacts, he claimed that the current government had neither the will nor the competence to implement the necessary reforms and lead the country to economic growth. On the pressing refugee crisis, the president of ND argued that although the tide of refugee and migrants flows had been contained, the problem had to be addressed in a more complete way. He also touched on the need to face the challenge of youth unemployment that was plaguing the EU.

ÓåéñÜ óõíáíôÞóåùí ìå Åõñùðáßïõò áîéùìáôïý÷ïõò åß÷å óôï ðåñéèþñéï ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò ôïõ Åõñùðáúêïý Ëáúêïý Êüììáôïò (Å.Ë.Ê.), ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò. ÓõãêåêñéìÝíá, óõíáíôÞèçêå ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò, Íßêï ÁíáóôáóéÜäç, ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, Jean-Claude Juncker, ôïí ðñþôï Áíôéðñüåäñï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, Frans Timmermans, ìå ôïí Áíôéðñüåäñï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, Valdis Dombrovskis, ôïí Åõñùðáßï Åðßôñïðï áñìüäéï ãéá ÄçìïóéïíïìéêÝò êáé ÏéêïíïìéêÝò ÕðïèÝóåéò, Pierre Moscovici êáé ôïí Ðñüåäñï ôïõ National Coalition Party ôçò Öéëáíäßáò, Petteri Orpo. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÍÄ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

ӥ鱜 � 쥠ŵ߯�존キﵲ 執堳�屩辱鯠�ӵ�ﵠʯ��ˡ�ʼ쬡�(Ůˮʮ), �͝Რħ쯪Რʵﲠ̧�ܪ粮 ӵ㪥걩읭ᬠ�觪堬場ﭠб��ʵꞲ ħ쯪Წ ͟ꯠm᳴ᳩܤ笠�б��ŵ�Ű鴱ﰞean-Claude Juncker, ��䱯 �ŵ�Ű鴱ﰞrans Timmermans, 쥠�m���ŵ�Ű鴱ﰞaldis Dombrovskis, �ŵ߯ Űߴ ᱬ�顠ħ쯳鯭﬩ꝲ ꡩ ϩ꯭﬩ꝲ հ精, Pierre Moscovici ꡩ �б��National Coalition Party �֩롭䟡etteri Orpo. (EUROKINISSI/ÑVʼnϠԕЏՠ̈́/ć̇ԑǓ ЁЁ̇ԓϓ)

Source:

Click here to see the original post from protothemanews.com » Politics